Autor pytania

A.S.

Pytanie internauty

Dysponuję nagraniem dźwiękowym, które chciałbym przedłożyć w sądzie jako dowód. Mój adwokat poradził mi, żebym sam zrobił stenogram rozmowy. Czy taki stenogram będzie miał wartość dowodową w sądzie?

Odpowiedź specjalisty

Wartość dowodową przedłożonych sądowi materiałów (np. nagrań dźwiękowych) ocenia sam sąd. Czasami zdarza się, że sąd akceptuje również wykonane przez stronę stenogram rozmowy. Jednak w takich przypadkach, bardzo często strona przeciwna kwestionuje zarówno autentyczność samego nagrania, jak i wiarygodność stenogramu rozmów zarejestrowanych w obrębie tego nagrania. W takiej sytuacji konieczne okazuje się powołanie biegłego z zakresu fonoskopii, który przeprowadzi stosowne badania fonoskopijne mające na celu, w sposób obiektywny, stwierdzić stopień autentyczności nagrania, a także przeprowadzić badania odsłuchowe prowadzące do spisania treści wskazanych rozmów. Poza tym przygotowująca stenogram rozmowy strona naraża się, zresztą słusznie, na zarzut stronniczości, który wynika z faktu zaangażowania autora stenogramu w toczącą się sprawę. Z punktu widzenia praktyki fonoskopijnej zarzut ten często znajduje odzwierciedlenie w licznych błędach odsłuchowych oraz tzw. \"przesłuchach\", które znajdują się w weryfikowanych stenogramach sporządzonych przez stronę procesu. Owe błędy odsłuchowe oraz \"przesłuchy\" (wypowiedzi, które w rzeczywistości nie występują w analizowanej rozmowie) są efektem zazwyczaj silnego zaangażowania, głównie emocjonalnego, odsłuchującego w daną sprawę. Zaangażowanie to, w sposób często zupełnie nieuświadomiony, prowadzi do niewłaściwej interpretacji odsłuchiwanych wypowiedzi, których treść nierzadko jest \"dopasowywana\" do konkretnych tez stawianych przez stronę odsłuchującą. Powierzenie przeprowadzenia prac odsłuchowych wykwalifikowanemu ekspertowi z zakresu fonoskopii pozwala na zminimalizowanie wpływu emocji na proces odsłuchowy, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie obiektywizmu uzyskanego stenogramu, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnienia błędu. Ponadto wykwalifikowany ekspert fonoskopii dysponuje arsenałem środków zarówno technicznych, jak i metodologicznych, które nie są dostępne przeciętnemu słuchaczowi, a bez których prawidłowe przeprowadzenia prac odsłuchowych często nie jest w ogóle możliwe

Data zapytania

30 listopad 2012

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *
    Wyślij