Eksperyment akustyczny

W pewnych sytuacjach ekspert z zakresu fonoskopii musi ustosunkować się do szeregu kwestii wynikających z zaistnienia konkretnej sytuacji akustycznej. Wówczas, w ramach praktyki fonoskopijnej, ekspert przygotowuje i przeprowadza tzw. eksperyment akustyczny polegający na zasymulowaniu przedmiotowego zdarzenia akustycznego, a następnie w oparciu o zebrane dane pomiarowe przeprowadza analizy pozwalające na  przyjęcie lub odrzucenie stawianych hipotez. Do najczęściej rozstrzyganych problemów akustycznych należą:

  • czy możliwe jest zrozumienie wypowiedzi osoby w określonych warunkach akustycznych (np. przy ruchliwej ulicy, w sąsiednim pomieszczeniu itp.);
  • czy dana osoba posiada zdolność rozpoznawania osób „po głosie”;
  • czy dana osoba jest w stanie właściwie zinterpretować słyszane efekty akustyczne;
  • czy możliwe jest zrozumienie treści wypowiedzi osoby, jeśli jej mowa była rejestrowana w określonych warunkach akustycznych przy użyciu konkretnego urządzenia rejestrującego;
  • czy możliwe jest wskazanie miejsca i czasu zaistnienia danego zdarzenia na podstawie zarejestrowanych w nagraniu wypowiedzi osób oraz efektów akustycznych im towarzyszących.